KEEPING HAIR FRESH. SAMMY DAVIS JR.

KEEPING HAIR FRESH. SAMMY DAVIS JR.